Eettiset toimintaperiaatteet

Chemigate Oy (Chemigate) on suomalainen yhtiö, joka valmistaa ja myy modifioituja tärkkelyksiä ja tärkkelyspohjaisia biopolymeerejä tekniseen käyttöön. Päätavoitteemme on palvella asiakkaitamme korkealaatuisilla, ekologisesti kestävillä tuotteilla, jotka on valmistettu luonnon raaka-aineista. Chemigate on sitoutunut kestävään kehitykseen ja korkeatasoiseen liiketoimintaetiikkaan, jotka tulevat ilmi arvoissamme ja ympäristöpolitiikassamme. Chemigaten johto ja henkilöstö ovat yhteistyössä koonneet yhteen ja tuoneet julki yhteiset arvot, jotka toimivat ohjausperiaatteina tilanteissa, joissa päivittäiset työohjeet ja strategia eivät kata kaikkia vastauksia toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Chemigaten toimintaperiaatteet ja arvot

Chemigate noudattaa lakeja ja asetuksia mukaan lukien paikallista ympäristön suojelua, jätteiden käsittelyä, turvallisuutta, työsuojelua sekä henkilöstön kohtelua koskevia määräyksiä, sopimuksia ja lupaehtoja. Chemigate harjoittaa liiketoimintaa eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.

Chemigate arvot

Työ- ja ihmisoikeudet

Chemigate noudattaa kansainvälisiä työsääntöjä, jotka on määritelty Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä UN Global Compact –asiakirjassa. Chemigate ei käytä lapsityövoimaa tai pakkotyötä missään sen toiminnoissaan.

Chemigate huolehtii aktiivisesti henkilöstöstään. Henkilöstöpolitiikkaa päivitetään säännöllisin väliajoin ja olennaisista muutoksista tiedotetaan säännöllisesti. Chemigate ylläpitää sosiaalista vuoropuhelua työyhteisössä ja käy kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa. Työtyytyväisyyttä arvioidaan ja kehitetään työtyytyväisyyskyselyjen perusteella kahden vuoden välein. Kumppanuus on yksi Chemigaten arvoista ja työyhteisössä se tarkoittaa työyhteisön jäsenten hyvinvoinnista huolehtimista.

Ympäristövastuullisuus

Chemigate pyrkii jatkuvan parantamisen keinoin mahdollisimman vähäisiin maaperään, veteen, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmaan kohdistuviin ympäristövaikutuksiin. Chemigate pyrkii uusiin tapoihin sisällyttää vihreää energiaa prosesseihinsa ja seuraa jatkuvasti tuotteidensa elinkaarta. Yksi Chemigaten arvoista on vastuullisuus, joka tarkoittaa sitä, että Chemigaten henkilöstö on sitoutunut tiedostamaan päivittäisen toimintansa ympäristövaikutukset.

Työsuojelu ja turvallisuus

Chemigate edistää henkilöstön terveyttä sekä huolehtii vastuullisesti henkilöstön, vieraiden sekä muiden vaikutuspiirissään olevien suojelusta ja turvallisuudesta. Kumppanuus ja vastuullisuus tarkoittavat sitä, että Chemigate on sitoutunut tarjoamaan sidosryhmilleen opastusta ja koulutusta varmistamaan tuotteidensa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Etiikka ja taloudellinen vastuullisuus

Chemigate ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Chemigate kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka on määritelty United Nations’ Universal Declaration of Human Rights -asiakirjassa. Chemigate pyrkii tekemään riittävää riskienhallintaa varmistaakseen paitsi työntekijöidensä turvallisuuden myös toimintansa jatkuvuuden odottamattomissa tilanteissa. Joustavuus on yksi Chemigaten arvoista ja se käsittää sitoutumisen työnkiertoon ja varahenkilöjärjestelmiin. Chemigate suojaa kumppaneidensa ja asiakkaidensa luottamuksellisia tietoja ja kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia.

Sosiaalinen vastuu

Chemigate on sitoutunut olemaan hyvä yrityskansalainen ja pitää aktiivisesti yhteyttä paikallisiin yhteisöihin. Chemigate maksaa yhtiöverot maassa, jossa se toimii, eikä käytä offshore-tilejä tai muita epäeettisiä verosuunnitteluvälineitä.

Tuoteturvallisuus

Chemigate on sitoutunut varmistamaan tuotteidensa turvallisuuden niille tarkoitetussa käytössä ja tiedonsiirron ohjaamaan Chemigate-tuotteiden turvallista ja tehokasta käyttöä.

Vastuullinen hankinta

Chemigate odottaa kaikkien toimittajiensa ja palveluntuottajiensa sitoutuvan kestävään kehitykseen ja noudattavan samanlaisia hyviä työstandardeja ja vastuullista liiketoimintaetiikkaa. Toimittajan ja palveluntuottajan odotetaan noudattavan näiden Chemigaten eettisten toimintaperiaatteiden vaatimuksia. Chemigate arvioi säännöllisesti toimittajiensa ja palveluntuottajiensa toimintaa varmistaakseen eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisen.

Eettinen ilmoituskanava

Kaikilla sidosryhmillämme on mahdollisuus ilmoittaa nimettömänä Chemigaten johdolle mahdollisesta eettisten toimintaperiaatteidemme rikkomuksesta ilman pelkoa seuraamuksista ilmoittajaa kohtaan. Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa.

Ilmoituskanavana käytämme konserniyhtiömme Bernerin Whistleblowing-palvelua. Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB, Whistleblowing Centre, nimettömyyden varmistamiseksi. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Chemigatelle nimetyn WhistleB-tiimin toimesta.

Whistleblowing-ilmoituskanavalle pääset tästä.

Otathan huomioon, että Chemigate Oy:n eettinen ilmoituskanava ei ole hätänumero. Tilanteissa, joissa on kyse ihmisten hyvinvoinnista tai omaisuudelle kohdistuvasta vaarasta, tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai yleiseen hätänumeroon 112.